Dataskydds- och registerbeskrivning

Sammansatt registerbeskrivning och informationsdokument i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 § samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artiklar 12 och 13.

Beskrivningen uppdaterad 25.5.2018

1 Registerhållare

ARROW Engineering Oy
Technopolis Innova 2
Lutakonaukio 7
FI-40100 Jyväskylä

2 Kontaktperson i ärenden gällande registret

Seija Hyppönen
ARROW Engineering Oy
Lutakonaukio 7, 40100 JYVÄSKYLÄ
seija.hypponen@arroweng.fi
040 751 0722

Den tekniska förverkligarens egen dataskyddsbeskrivning finns att läsa på adressen http://www.hubspot.com/privacy-policy/.

3 Registrets namn

Kund- och marknadsföringsregistret av ARROW Engineering Oy.

4 Syftet med hanteringen av personuppgifter

Personuppgifter hanteras i samband med ARROW Engineering Oy:s kundkommunikation och övriga skötsel av kundrelationen, marknadsföring, administration, utveckling, analys, produktion och personifiering av service samt utveckling och planering av affärsverksamheten. Personuppgifter hanteras inom de i personuppgiftslagen tillåtna och förutsatta gränserna.

Genom uppsamling och hantering av personuppgifter kan vi även sända till dig riktade marknadsförings- och kundmeddelanden. Ifall du ändå inte vill ha meddelanden från oss kan du meddela härom till ARROW Engineering Oy.

5 Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter om alla registrerade:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer)
  • Företag och befattning
  • Företagets bransch, omsättningsklass eller -storlek, företagsstorlek och andra uppgifter som beskriver företagets verksamhet
  • Företagets kontaktuppgifter
  • Uppgifter om förbud mot direktmarknadsföring
  • Uppgifter som befrämjar marknadsföring och försäljning, till exempel marknadsföringsåtgärder riktade till den registrerade
  • Uppgifter om nätbeteende så som länkklickningar, ifyllande av blanketter och webbhistorik på ARROW Engineering Oy:s nätsida
  • Övriga med kundens samtycke insamlade uppgifter

Vi lagrar uppgifter du själv har levererat per kontaktformulär via ARROW Engineering Oy:s nätsida eller dess underdomäner eller per e-post. Ifall du inte har besökt ARROW Engineering Oy:s nätsida eller på annat sätt har uttryckt intresse för information levererad till dig under 24 månader raderas dina personuppgifter.

6 Informationskällor

Registrets personuppgifter insamlas från personen själv, registerhållarens kunduppgifter, uppgifter som fås via nätsidan, allmänt tillgängliga Internetkällor samt övriga offentliga källor.

7 Systematisk överlåtelse av uppgifter

För att kunna tillhandahålla service på bästa möjliga sätt kan vi upplåta och överlåta uppgifter till samarbetspartner som hanterar uppgifterna endast i den mån det krävs för leverans av service. Våra samarbetspartner använder inte uppgifterna för övriga ändamål och överlåter inte uppgifterna till tredje part. ARROW Engineering Oy kan även överlåta uppgifter inom i ikraftvarande lagstiftning tillåten och förutsatt omfattning utanför EU och EES för bl.a. tekniskt upprätthållande och hantering av samarbetspartnerna.

8 Principer för registerskydd

Uppgifter förvaras i datasystem som är tekniskt skyddade. Endast anställda har tillgång till uppgifterna enligt av registerhållaren givna användarrättigheter. Personer som hanterar uppgifter i registret binds av hemlighets- och tystnadsplikt.

9 Rätt att granska och korrigera

Den registrerade har i enlighet med personuppgiftslagen rätt att granska vilka uppgifter rörande hen som finns sparade i registret. Den registrerade kan be om korrigering av uppgifter genom att kontakta kontaktpersonen för ärenden gällande registret samt skicka en skriftlig och undertecknad anhållan per brev eller e-post.

10 Rätt till förbud

Den registrerade har i enlighet med personuppgiftslagen 26 § rätt att förbjuda hantering och överlåtelse av uppgifter i direktmarknadsföringssyfte genom att kontakta vår kontaktperson samt leverera en skriftlig och undertecknad anhållan per brev eller e-post.

Vi utvecklar kontinuerligt vår service och förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning då så krävs på grund av ändringar i vår verksamhet eller lagstiftningen. Vi meddelar i så fall härom på vår nätsida. Dataskyddsbeskrivning är i kraft tillsvidare från och med 25.5.2018.