Då tidningsbolagen Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj och HSS Media Ab förenade sina krafter föddes tidningsfabriken Botnia Print år 2011. I Karleby trycker tryckeriet mellersta Österbottens finsk- och svenskspråkiga tidningar och kommersiella tidningar. Företaget sysselsätter drygt trettio personer och är det enda i Finland som trycker med en vattenfri teknik.

Då hela fabrikens maskinpark skulle förnyas på en gång beslöt bolaget att ta i bruk ett underhållssystem för att kontrollera servicearbeten. Målsättningen var att underhålla hela maskinparken rätt och tillräckligt ända från början.

Man ville även göra förebyggande service så bra som möjligt. Med hjälp av användningsbaserad service kan man undvika under- eller överservice av maskinerna. Merparten av företagets service genereras av användningstimmar, som noteras manuellt i Maint-systemet. ”Tack vare ARROW Novi har vi dokumentation på maskinernas hela livscykel. Att lokalisera felmeddelanden till rätt maskin gick fort genast från början, då maskinhierarkin fanns skapad i Novi. Dessutom var ibruktagandet lätt för underhållsavdelningen, då motivationen var hög och organisationen lätt”, summerar kvalitets- och utvecklingschef Toni Klemola.

Botnia Print Oy

90 procent av Botnia Print’s papper är finska.

Avfallsbehandling: 100% återanvändning.

Befintliga lösningar
Underhållssystem Novi

Ett system för modern hantering och utveckling av förebyggande underhåll.

Vill du veta mer om våra lösningar?
Vänligen kontakta oss:

Tuomas Lappalainen

tuomas.lappalainen@arroweng.fi

+358 50 361 2736

Läs mer framgångsberättelser