Under hösten 2015 tog sju Roll Service enheter av Valmet North American i bruk ARROW Novi-underhållssystemet.

Novi skulle lämpa sig för våra behov. ARROW Engineerings team skolade oss och presenterade en ny infallsvinkel för att sköta våra servicebehov. Efter ibruktagandet av Novi-systemet gick det upp för oss hur begränsade de övriga systemen i själva verket var. Novis flexibilitet möjliggör anpassning för olika behov och användarkrav”, berättar Systems Manager Scott Griscom på Valmets Roll Service enhet.

Alla teammedlemmar kunde använda sina egna apparatlistor i systemet och simulera förebyggande service och arbetsorderna till maskiner som fått fel. Särskild uppmärksamhet fästes vid standardisering av felbeskrivningar, skyndsamhetsnivåer och apparatklassificering mellan Nordamerika och övriga verksamhetsställen runt världen. Detta möjliggör en global inblick i Valmets maskiner samt erbjuder analyser för att maximera apparaternas livslängd och granska kommande kapitalinvesteringar.

Snabbt ibruktagande och gemensam nytta för olika enheter

”Ibruktagandet av ARROW Novi har på flera sätt varit ett mycket framgångsrikt projekt. Ibruktagandet tog mindre än en månad och merparten av tiden gick åt till att lokalisera, dokumentera och uppdatera data i våra gamla system. ARROW Novi klarade att kombinera MS Access-program, Lotus Notes-databaser och skilda manuella uppföljningsverktyg. Nu har de anställda begränsad åtkomst till ett system, som är tillgängligt för alla oberoende av plats”, fortsätter Griscom.

”Nu kan vi förutom omfattningen av servicepersonalens arbete även följa med antal arbetstimmar och maskiners driftstopp. Vi kan även använda oss av Novis reservdelsfunktioner för att hålla koll på gemensamma reservdelar på samtliga verksamhetsställen och för att definiera kostnaden för arbetet som utförs. Detta möjliggör en heltäckande uppfattning om kostnader orsakade av vår maskinanvändning”, säger Griscom.

Fokus på användarunderhållMetalindustri

”För tillfället tar vi i bruk underhåll utfört av användaren (Operator-Driven Maintenance). Det är en tilläggsmodul i Novi som låter produktionspersonal notera underhåll utfört av maskinens användare. Produktionsarbetarna väljer det aktuella ingreppet i en lista, markerar det som utfört och sparar det. Användargränssnittet är mycket enkelt och användarvänligt. Valmets nordamerikanska Roll Service enheter använder redan Novis ODR-modul, och responsen vi fått från dem är väldigt positiv”, säger Eppu Kuusela vid ARROW.

”Det har varit en fröjd för oss att arbeta med ett projekt där kunden är så här engagerad i samarbetet. En aktiv, sakkunnig ansvarsperson, ledningens stöd, tydliga målsättningar och kundens interna workshops med underhållsövervakare från alla enheter. Det var enkelt att arbeta med en sådan här organisation och sådana här människor”, berömmer Kuusela.

Novi runt världen

”Vi har för avsikt att utvidga användningen av Novi utanför Nordamerika: näst i tur står enheterna i Asien, börjande från Wux i Kina. Trots att enheterna är belägna på olika håll i världen är avdelningarnas behov snarlika. Därmed använder vi samma system överallt. Användargränssnitten översätts naturligtvis till användarens språk och Novi erbjuder dessutom möjlighet att skräddarsy användargränssnittet enligt behov”, säger Roll Operations Director Marko Volotinen vid Valmet.

”I slutet av året kan vi från rent bord bygga upp ett servicedatasystem i en enhet som öppnat i Indonesien. Vi kan spara all maskindokumentation i Novi-systemet innan ibruktagandet och skapa serviceprogram tillsammans med maskinleverantörer. Vårt samarbete med ARROW har löpt väldigt bra. ARROW har snabbt reagerat på ändrings- och utvecklingsbehov, vilket i sin tur ytterligare har sporrat vår personal att ta i bruk programmet och föreslå förbättringar”, summerar Volotinen.

Valmet North America Roll Service

1150 anstälda

20 service-, produktions- och försäljningsenheter

Novi-system används i 7 nordamerikanska enheter

Befintliga lösningar
Underhållssystem Novi

Ett system för modern hantering och utveckling av förebyggande underhåll.

Vill du veta mer om våra lösningar?
Vänligen kontakta oss:

Eppu Kuusela

eppu.kuusela@arroweng.fi

+358 50 524 7970

Läs mer framgångsberättelser