Toimialat

Asiakkainamme on 500 yritystä, 80 000+ käyttäjää, 10 000+ kytkettyä laitetta, 15 eri kielellä ja 30 eri maassa.

Sadat suomalaiset ja kansainväliset valmistavan teollisuuden yritykset, mukaan lukien energian ja kiertotalouden toimiala, luottavat ARROW Operational Excellence -konseptiin.

ARROW-ratkaisuja on yllä mainittujen lisäksi käytössä kokoonpanoteollisuudessa, kunnossapidon palveluorganisaatioissa sekä kone- ja laitevalmistajien omassa huolto- ja aftersales-liiketoiminnassa.

Vuosien monialainen yhteistyö, mittava kokemus tuottavuuden kehitysprojekteistasekä modernin teknologian hyödyntäminen näkyvät asiakkaidemme menestystarinoissa konkreettisina lukuina. ARROW- järjestelmäratkaisun käyttöönoton myötä asiakasyritystemme tuottavuusloikka on ollut jopa 30 prosenttia% tai enemmän.

 

Menestystarinamme eri toimialoilla

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuudessa järjestelmiemme käyttökohteita ovat elintarvikkeiden valmistajat, jatkojalostajat ja pakkaajat. Asiakkaitamme ovat mm. mauste,-liha, -meijeri, -juoma, -makeis, -leipomo –ja valmisruokateollisuuden yritykset.

Machine Track Shop Floor Manager

Altian Rajamäen alkoholijuomatehdas aloitti vuonna 2016 merkittävän tietojärjestelmäuudistuksen, osana Altia Renewal -hanketta. ARROW’n toimittama tuotannonseuranta ja päivittäisjohtamisen järjestelmä olivat tärkeässä roolissa, kun tehtaan viisi pullottamolinjaa ja kaksi hanapakkauslinjaa tuotiin modernin tuotannon johtamisen piiriin. Projektin päätavoite oli parantaa tuotannon mittaamista ja raportointia sekä tämän pohjalta tuotantolaitoksen johtamista.

Lue menestystarina

Machine Track Novi Shop Floor Manager

Paulig on kerännyt tuotantokoneilta tietoa ARROW Machine Trackin avulla jo vuodesta 2005. Suuren tuotantomäärän myötä tuotannon tehokkuuden mittaaminen ja seuranta ovat keskeinen osa paahtimon päivärutiineja.

Lue menestystarina

Machine Track Maint

Kunnossapito on oleellinen osa tuotannon kehittämistä, sillä huoltohenkilöstölle karttuu tietoa siitä, miten laitteita ja toimintoja pitäisi kehittää. Panda otti aikaisemmin ulkoistetun kunnossapidon takaisin omaan organisaatioon tehtaan siirron yhteydessä.

Lue menestystarina

Machine Track Maint

”Aluksi seurasimme uuden tölkkilinjan käyntiä ja tehoa kellolla ja siirsimme tulokset Excel-pohjaiseen taulukkoon. Se mittaustapa vei kuitenkin liikaa aikaa. Machine Trackin avulla kapasiteetti kohosi 26500 tölkistä 33000 tölkkiin tunnissa.”

Lue menestystarina

Novi

”Vaikka Finn Springillä ei ole ollut aiemmin käytössä kunnossapidon järjestelmää ja Novin käyttöönottoprojekti aloitettiin lähes puhtaalta pöydältä, oli asiakkaalla alusta asti selkeä halu ottaa järjestelmä käyttöön mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.”

Lue menestystarina

Novi

Loppuvuodesta 2014 kunnossapidon töiden hallintaan hankittiin ARROW Novi-kunnossapitojärjestelmä. Tavoitteena oli parantaa erityisesti ennakkohuoltojen suunnittelua. Elintarviketeollisuudessa huoltotöiden dokumentointi on tärkeässä roolissa ja Novi toi tähänkin helpotusta. Jo ensimmäisen Novi-määrittelypäivän jälkeen ohjelmistoa päästiin käyttämään.

Lue menestystarina

Machine Track Novi Shop Floor Manager

Olvi halusi lähteä tehostamaan oman täyttöosastonsa toimintaa ja aloitti yhteistyön ARROW Engineeringin kanssa loppuvuodesta 2012. Lataa case-kuvauksemme lukeaksi, miten Olvilla on siirrytty tiedonkeruusta aitoon päivittäisjohtamiseen ja mitä tuloksia tällä on saatu aikaan!

Lue menestystarina

Machine Track Novi

Lappeenrannassa on kaikkiaan seitsemisenkymmentä valmistus- ja pakkauslinjaa, jotka ovat eri tavoin riippuvaisia toisistaan. Valmistusta seurataan automaattisesti ARROW Machine Track – järjestelmällä.

Lue menestystarina

Energia, kiertotalous ja yhdyskuntatekniikka

Energian, kiertotalouden ja yhdyskuntatekniikan toimialalla tapahtuu nyt paljon. ARROW Novi-kunnossapitojärjestelmä soveltuu sähkön ja lämmön tuotantoon sekä jakeluun, puhtaan veden tuotantoon ja jakeluun, jätevesien käsittelyyn sekä jätteiden kierrätykseen. Myös kaluston ja kiinteistön ylläpito ovat Novin käyttökohteita.

Novi Shop Floor Manager

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kunnossapito kaipasi kunnossapitojärjestelmän tehostamista, ja projekti käynnistettiin ottamalla käyttöön paremmin yrityksen tarpeisiin vastaava järjestelmä Suosiolan voimalaitokselle.

Lue menestystarina

Novi

Vaikka Maint palveli hyvin molempien yhtiöiden nykyistä toimintaa, päätettiin järjestelmä kuitenkin päivittää uudempaan Noviin. Muutos lähti alun perin liikkeelle Finavian tietohallinnosta. Nyt käytössä onkin vain yksi järjestelmä, joka pitää sisällään sekä Airpron että Finavian kunnossapidon.

Lue menestystarina

Novi

”Kunnossapito-ohjelman valinnassa merkittäviksi valintakriteereiksi nousivat järjestelmän selkeä internetpohjainen käyttöliittymä, nopea käyttöönotto suhteellisen yksinkertaisella laitehierarkialla sekä kokonaiskustannukset.”

Lue menestystarina

Novi

ARROW Novi on tehnyt Keravan Energian kunnossapidon työnohjauksesta ja aikatauluttamisesta järjestelmällisempää. ”Nyt tiedot eivät ole vain ihmisen muistin varassa, vaan jokainen havaittu vika on varmasti järjestelmässä ja jokaisen saatavilla on tieto siitä, mitä vuosihuolloissa täytyy korjata. Manuaalisesta käsin kirjauksesta on päästy eroon kokonaan.”

Lue menestystarina

Maint

”Järjestelmän hyödyt ovat konkretisoituneet, kun on huomattu, että työtilauksen tekeminen vie järjestelmän avulla vain minuutin. Käyttöpäälliköiden työ on myös helpottunut, kun he voivat seurata tarkasti töiden edistymistä ja saavat tarvitsemansa raportit nopeasti ja reaaliaikaisina. ”

Lue menestystarina

Novi

Käyttöönotto porrastettiin, ja kuudesta toimintaryhmästä sen otti ensimmäiseksi käyttöönsä vesihuolto. Aluepalveluiden osalta järjestelmään on saatu kirjattua aluekeräysverkosto, ongelmajätepuoli, talotekniikka ja laitteet keräyskalustoineen. Siellä on myös keräyspisteiden kuvat ja laitteiden huolto-ohjeet, jolloin huollon tai korjauksen tullessa ajankohtaiseksi liikkeelle lähdetään oikeat varaosat ja työkalut matkassa”

Lue menestystarina

Novi

”Novi Käyttöpäiväkirja on otettu hyvin vastaan koko organisaatiossa. Tiedonkulku on parantunut etenkin päivystysajan tapahtumien suhteen. Päivystäjät ovat lisäksi kiitelleet ilmoitusten teon helppoutta, joka sujuu näppärästi ja nopeasti puhelimella”

Lue menestystarina

Lääke-, pakkaus ja muut teollisuuden alat

ARROW järjestelmiä käytetään lukuisilla muillakin eri toimialoilla. Käyttökohteita löytyy mm. lääketeollisuudesta, sähkö –ja elektroniikkateollisuudesta, pakkausteollisuudesta sekä kokoonpanoteollisuudesta.

Machine Track

Oulun tehtaalla on ollut käytössä Machine Track vuoden 2011 alusta saakka. Tuotantolinjojen datakeruu näytti muutamassa viikossa, mihin korjausinvestoinnit kannattaa tehdä. Samalla näkyi myös, kuinka pitkä takaisinmaksuaika näillä toimilla on.

Lue menestystarina

Machine Track

”Vuonna 2003 alkoi toiminnan systemaattinen kehittäminen Lean-hengessä. Tuotannon analyyttinen seuraaminen alkoi vuoden 2007 lopussa, kun yhdessä laiteessa otettiin MachineTrack käyttöön. Se osoitti heti, että piikiteiden katkaisusahan todellisesta kapasiteetista oli vielä 30 prosenttia käyttämättä”

Lue menestystarina

Machine Track

”Otimme käyttöön Machine Trackin vuonna 2007. Eräs tärkeä syy oli saada selville lajivaihtojen todelliset kestot ja edelleen pyrkiä lyhentämään niitä. Myös häiriöiden syyt ja kestot olivat keskeisen kiinnostuksen kohteena”, sanoo prosessinkehittäjä Jarkko Helén. Hän on tyytyväinen kokemuksiin, sillä häiriöajat ovat nyt selkeästi näkyvissä.

Lue menestystarina

Machine Track Maint

Machine Track toimii Huhtamäen Hämeenlinnan tehtaalla niin kuin pitääkin: se tuo käyntihäiriöt selkeästi esiin, ja estää vikoja piiloutumasta. Machine Track on koonnut myös materiaalihallinnan ja laatutarkistukset yhteen järjestelmään. Järjestelmän vastaanotto on ollut hyvä, sillä se poistaa paljon turhaa työtä.

Lue menestystarina

Machine Track

Orionilla tuotannon analysointi otettiin aluksi käyttöön yhdellä pakkauslinjalla lokakuussa 2008. Kun menetelmän edut näkyivät, laajennettiin järjestelmää siten, että huhtikuussa 2009 siinä oli jo mukana reilut 30 pakkauslinjaa ja tänä päivänä 50.

Lue menestystarina

Metalliteollisuus

Metalliteollisuudessa käyttöympäristöjä on satoja. ARROW järjestelmien kohteita löytyy perusmetalliteollisuuden, konepajateollisuuden sekä metallituoteteollisuuden ja jatkojalostuksen yrityksistä.

Machine Track Andon Maint

Ikolan tehtaassa sovelletaan ARROWin kolmea ohjelmistoa. ”Raporttien teko palavereja varten on varsin turhauttavaa puuhaa. Meillä se on helppoa, sillä Maintpartnerin kanssa pidettävissä viikko- ja kuukausipalavereissa käytetään suoraan Maintin ja Machine Trackin reaaliaikaisia näyttöjä. Niiltä näkyvät tiedot halutuilta ajoilta.

Lue menestystarina

Andon Machine Track

Jatkuvan valmistuksen, kuten kokoonpanolinjan, toiminta pyritään yleensä pitämään keskeytyksettä käynnissä. Andon-toimintafilosofiassa häiriön sattuessa linja pysähtyy ja ongelma syineen selvitetään. Kun seisokit summataan tietokantaan, niiden perimmäisten aiheuttajien kimppuun voidaan käydä systemaattisesti.

Lue menestystarina

Machine Track Novi

Eräs painava syy ARROWin valinnalle oli se, että sekä tuotantopuolella koneiden valvonnasta että kunnossapidossa huoltotoiminnasta huolehtivat ohjelmistot toimivat yhdessä ja yhteen. Nopeat virheilmoitukset suoraan kunnossapitoon käynnistävät korjaustoimet heti.

Lue menestystarina

Machine Track Maint

”Meillä on yli 50 linjaa kytkettyinä ARROW MachineTrack –seurantaan. Niiden avulla näemme, mitä laitoksissa kokonaisuudessaan tapahtuu – ei pelkkää konetilaa, vaan myös laajemman kokonaisuuden, esimerkiksi seisokin syyn. Siinä mielessä tämä on tärkeä laitosten kehittämisen työkalu”

Lue menestystarina

Machine Track Maint

Kun Luvatassa päätettiin hankkia kunnossapidon ohjausohjelmisto, lähtökohdaksi otettiin, että sen on toimittava asentajien työkaluna. ”Päädyimme kunnossapidon hallintaan ARROW Maint-ohjelmistolla. Meillä oli jo aikaisemmin Machine Track, joten päätös tuntui sen pohjalta luontevalta. Mutta erityisesti vaakaa kallisti luvattu käyttöönoton nopeus ja joustava räätälöinti”

Lue menestystarina

Machine Track

Meyerin perheen omistukseen siirtyneellä telakalla rungon osien ja osakokoonpanojen ketterää valmistumista tehostetaan Machine Track -järjestelmän avulla. ”Esimerkiksi pari vuotta sitten toteutimme laipiolinjalla Lean-menetelmiin perustuvan kehitysprojektin, jossa hyödynsimme Machine Trackin keräämiä tietoja tuotannon optimoinnissa. Laipiometrien tuotantomäärä tuplaantui”

Lue menestystarina

Andon Novi

Syksyllä 2015 Rovaniemen tehtaassa siirryttiin käyttämään ARROW Andonia, jolla korvattiin vanha vastaava järjestelmä. Andon tuli käyttöön kaikkialle tuotantoon, mutta aktiivisimmassa käytössä se on päälinjalla sekä pakkauslinjalla.

Lue menestystarina

Machine Track Maint

Kunnossapidon kunnollinen ohjaaminen on nykymaailmassa tehokkaan toiminnan edellytys. Kun alihankkijat ja muut kumppanit työskentelevät yhteisten tietojen nojalla, ei pikkuasioista tarvitse kiistellä. Valmet Rautpohjassa tästä on jo kahden vuosikymmenen kokemus.

Lue menestystarina

Novi

”ARROW Novin käyttöönotto on ollut monella tavalla erittäin menestyksekäs hanke. Käyttöönottojakso kesti alle kuukauden ja nyt pystymme seuraamaan huoltohenkilöstömme suorittaman työn laajuuden lisäksi käytettyjä tunteja sekä koneiden seisonta-aikaa.”

Lue menestystarina

Machine Track Novi

Kuusakosken kunnossapidon työkaluksi hankittiin ensimmäinen varsinainen kunnossapitojärjestelmä 90-luvun lopulla. Ajan saatossa järjestelmä jäi ajastaan jälkeen ja sen käyttö hiipui käytettävyysongelmien myötä. Niinpä yritykselle alettiin etsiä uutta kunnossapitojärjestelmää. Huolellisten vertailujen jälkeen ARROW Novi osoittautui yrityksen tarpeisiin sopivimmaksi.

Lue menestystarina

Muita asiakkaita

ruukki-logo
metso
oras
harvia_pieni
honkarakenne-svg
puustelli
abloy_logo
agco-power
logonammo400px
ovako_logo
volvo
nunnauuni
contitech
oriola
pkcgroup
raisio
sinituote
suunto
teknos
Tikkurila_peruslogo_vaaka
valio
maintpartner-logo
ssg
meira
amerplast
veolia
bellaboats
nestlen_logo-svg
fibox
olympia_pantone
almamanu
auraprint
kymenlaakson-jate
napapiirin
oiltanking
pisara
a-_le_coq-svg
orkla_logo_rgb1
saarioinen_logo_punainen
juustoportti_logo
hb betoni